INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Radio TAXI 919 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

Informujemy Pana/Panią, że w związku z korzystaniem z naszych usług dokonujemy przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych) (dalej: „RODO”).

W świetle powyższego zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest:

Radio Taxi 919 SC, przy ul. Głogowskiej 35 Opole 45-316.

 

2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z zamawianiem przez Państwa, a następnie realizacją przez Administratora zamówień na przewozy, w szczególności taksówkowe, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Informujemy, że w celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz ze względów bezpieczeństwa, rozmowy z naszą Centralą są nagrywane. Przechowujmy również w naszych zabezpieczonych systemach Państwa numery telefonów i powiązane z nimi ostatnie miejsca rozpoczęcia zamawianych kursów realizowanych przez naszych kierowców, dzięki czemu możecie jako nasi Klienci łatwiej zamówić usługę we wskazane przez Państwa miejsce, z którego najczęściej Państwa odbieramy, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami naszej Centrali.

 

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są współpracujące z nami zaufane podmioty trzecie takie jak np. nasi kierowcy (taksówkarze), spółki powiązane kapitałowo lub organizacyjne z Administratorem, współpracujące z nami w realizacji przewozów korporacje taxi na terenie całego kraju, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi z zakresu obsługi IT, hostingowej, a także potencjalnie mogą to być podmioty świadczące na naszą rzecz obsługę prawną, kadrową, rachunkową, finansową, doradczą, konsultingową itp. Niezależnie od tego odbiorcami Pana/Pani danych mogą być organy administracji publicznej, organy ścigania lub sądy, jeżeli mają one prawo do żądania udostępnienia im takich danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług, aż do przedawnienia wzajemnych roszczeń z tytułu świadczonych usług.

 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

6. Ponadto informujemy, że podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, aczkolwiek jest ono niezbędne celem należytej realizacji usługi.

 

7. Administrator może podejmować, w oparciu o Państwa dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

8. Administrator informuje, że wdrożył stosowne polityki ochrony danych osobowych a nasz wykwalifikowany personel przetwarzający Państwa dane osobowe posiada niezbędne upoważnienia do przetwarzania danych. Ponadto dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić konieczne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

                                                                               

Czym jest Polska Sieć Taxi?

Polska Sieć Taxi to innowacyjna usługa polegająca na zamawianiu taxi przez Twój Smartfon. Zainstaluj aplikację i zamawiaj taksówki w każdym miejscu w Polsce. Śledź lokalizację kierowców na swoim ekranie w telefonie.