Przejdź dalej, wybierz stronę!

aplikacja dla PST

Radio TAXI 919 – firma z tradycjami

Nasza firma ” Radio Taxi 919 ” jest najstarszą firmą Radio – Taxi w Opolu.

Powstaliśmy 12 grudnia 1991 r. Pierwszy pasażer, który zamówił naszą taksówkę został przewieziony 11 września 1992 r. Od samego początku zyskaliśmy poparcie i sympatię Klientów i tak trwa do dzisiaj. W naszych taksówkach mogą być Państwo pewni miłej i sprawnej obsługi.

W skład naszej kadry wchodzą odpowiednio przeszkoleni kierowcy, którzy są otwarci na wszelkie życzenia i sugestie Klienta dotyczące zakresu realizowanych usług .

 

Ceny skalkulowane są tak, aby były jak najbardziej przystępne.

 

Nasza flota to duże i bezpieczne samochody. Dbamy, aby ich stan techniczny był jak najlepszy.

Przyjmujemy zapłaty gotówką, honorujemy rozliczenia bezgotówkowe .

Posiadamy nowoczesną centralę telefoniczną, W momencie podstawienia taksówki pod wskazany adres, Klient otrzymuje sms z informacją o jej oczekiwaniu. Przy zamawianiu usług możliwy jest wybór kryteriów, dzięki którym Klient sam określa jaki samochód ma podjechać pod wskazany adres.

 

Jesteśmy partnerami Polskiej Sieci Taxi Sp z o.o. , która skupia firmy Taxi działajace w całym kraju.

Polska Sieć Taxi 19 123 to między innymi najnowocześniejszy system rozliczeń bezgotówkowych w całej Polsce, który przynosi wymierne korzyści:posługujesz się jednym, prostym numerem telefonu w każdym mieście wojewódzkim – 19 123;

 

  • podróżujesz bez gotówki, co ułatwia rozliczenie oraz zapewnia wygodę przejazdu;
  • dokonujesz opłaty na podstawie wystawianego raz w miesiącu zestawienia kursów i faktury , bez konieczności zbierania licznych paragonów;
  • generujesz oszczędności związane z księgowaniem przejazdów i skracasz czas rozliczania kosztów transportu;
  • monitorujesz wydatki on-line, po zalogowaniu się do strony www, ustalasz limity przejazdów.

Pobierz aplikację

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora
zawarta w dniu ……………………………
pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. – …………………………
będącą Administratorem, zwaną dalej „Administratorem
a
Radio TAXI 919 SC z siedzibą w Opolu, adres ul. Głogowska 35, 45-316 Opole.
będącym/ą Podmiotem przetwarzającym, zwanym/ą dalej „Radio Taxi 919
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie jako „Strona
o treści następującej:

P R E A M B U Ł A

 

ZWAŻYWSZY, ŻE:
1. Administrator (danych osobowych), jest obowiązany zapewnić, iż począwszy od dnia 25 maja 2018 r. przetwarzanie przez Radio Taxi 919 danych osobowych w jego imieniu będzie odbywało się zgodnie z art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
2. Strony potwierdzają, że wykonywanie Radio Taxi 919 usług na rzecz Administratora (na podstawie odrębnie zawartej pomiędzy Stronami umowy:

[………………………………………………………], z dnia [………………………]

jest związane wykonywaniem przez Radio Taxi 919 operacji na danych osobowych w imieniu Administratora,
3. to w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z powołanymi wyżej przepisami prawa oraz z przepisami wydanymi w związku z nimi lub na ich podstawie, Strony postanowiły podpisać w dacie wskazanej powyżej, niniejszą Umowę, w następującym brzmieniu:

§1. Definicje

Użyte określenia będą miały następujące znaczenie:
1) Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; w niniejszej Umowie Administratorem jest [……………………];

2) Dane osobowe – oznaczają dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, związane ze świadczeniem przez Radio Taxi 919 usług na podstawie Umowy Głównej;

3) Dalszy podmiot przetwarzający – oznacza każdy podmiot przetwarzający, z którego usług korzysta Radio Taxi 919 do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Danych osobowych; w niniejszej Umowie Dalszym podmiotem przetwarzającym może być np. kierowca zaangażowany przez Radio Taxi 919;

4) naruszenie ochrony Danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

5) organ nadzorczy – oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 Rozporządzenia;

6) Pracownicy – oznaczają osoby fizyczne, zatrudnione przez Administratora na umowę o pracę albo zaangażowane przez niego na innej podstawie prawnej, jak zleceniobiorcy, współpracownicy, jak również kontrahenci i goście Administratora, którzy korzystają z przewozów organizowanych przez Radio Taxi 919;

7) Przepisy prawa – oznaczają Rozporządzenie oraz wszelkie inne przepisy dotyczące Danych Osobowych, które są powiązane z Rozporządzeniem lub są wydane w związku z Rozporządzeniem lub na jego podstawie;

8) przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

9) Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora; w niniejszej Umowie podmiotem przetwarzającym jest Radio Taxi 919;

10) Rozporządzenie – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

11) Środki techniczne i organizacyjne – oznaczają wszelkie środki techniczne i organizacyjne określone w Przepisach prawa lub w Umowie;

12) Umowa Główna – oznacza odrębnie zawartą przez Strony umowa opisana w punkcie 2 Preambuły do Umowy.

§2. Postanowienia ogólne Umowy

1. (Przedmiot Umowy, przetwarzanie, rodzaj przetwarzanych Danych osobowych) Administrator, w związku z zawartą pomiędzy Stronami Umową Główną i działając na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia powierza Radio Taxi 919, jako Podmiotowi przetwarzającemu, przetwarzanie Danych osobowych swoich Pracowników takich jak: imię i nazwisko, adres (początkowy, docelowy przewozu itp.), numer telefonu, nr karty płatniczej, dane geolokacyjne, na potrzeby świadczenia usług, do których Radio Taxi 919 zobowiązała się w Umowie Głównej.
2. (Cel przetwarzania) Celem powierzenia przetwarzania Danych osobowych jest prawidłowe i należyte świadczenie przez Radio Taxi 919 usług przewozowych polegających na przewozie drogowym taksówką Pracowników Administratora. Radio Taxi 919 jest uprawniona do przetwarzania Danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy Głównej.
3. (Czas przetwarzania)Administrator powierza Radio Taxi 919 przetwarzanie Danych osobowych w jego imieniu przez okres obowiązywania Umowy Głównej.
4. (Kategorie osób, których dane dotyczą). Strony zgodnie potwierdzają, że przetwarzane będą dane osobowe takiej kategorii osób, jak Pracownicy Administratora.

§3. Oświadczenia i zobowiązania Radio Taxi 919

1. Radio Taxi 919 oświadcza, że:

a) wiadomym jej jest, że przetwarza Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora,
b) wszystkie osoby, które w jej imieniu będą przetwarzały dane osobowe zostały do tego upoważnione przez Radio Taxi 919 na piśmie oraz zobowiązały się na piśmie do zachowania tajemnicy i poufności w odniesieniu do przetwarzanych Danych osobowych,
c) zapewni bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych stosownie do postanowień art. 32 Rozporządzenia,
d) udzieli, z wykorzystaniem odpowiednich Środków technicznych i organizacyjnych, wsparcia Administratorowi, na każde jego żądanie, w celu udzielenia przez Administratora odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, w realizacji przez osoby fizyczne ich praw wynikających z Rozdziału III Rozporządzenia, w tym będzie pomagać Administratorowi wywiązywać się z obowiązków wynikających z art. 32-36 Rozporządzenia,
e) usunie lub zwróci Administratorowi, zależenie od jego decyzji, wszelkie Dane osobowe, które były przetwarzane na podstawie niniejszej umowy (oraz wszelkie posiadane ich kopie) po zakończeniu przez Strony współpracy świadczonej przez Radio Taxi 919 na podstawie Umowy Głównej,
f) będzie wspierałaAdministratora w wykonywaniu przez niego obowiązków wynikających z Przepisów prawa w zakresie Danych osobowych,
g) umożliwi Administratorowi przeprowadzenieaudytu lub inspekcji odnośnie sposobu realizacji przez Radio Taxi 919 obowiązków wynikających z Umowy,
h) niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 48 godzin, poinformuje Administratora o każdym, przypadku naruszenia ochrony Danych osobowych. Zgłoszenie to będzie odpowiadać wymogom art. 33 ust. 3 Rozporządzenia, w tym w szczególności: (i) opisywać charakter naruszenia oraz kategorię i przybliżoną liczbę osób, których naruszenie dotyczy, (ii) opisywać możliwe konsekwencje tego naruszenia, (iii) opisywać zastosowane środki zaradcze, podjęte przez Radio Taxi 919.

4. Radio Taxi 919 jest uprawniona do wykonywania na Danych Osobowych wszelkich zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych operacji przetwarzania, uzasadnionych i niezbędnych dla realizacji usług będących przedmiotem Umowy Głównej, które mogą obejmować m.in.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, aktualizację, przechowywanie, archiwizowanie, modyfikowanie, pobieranie, kopiowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie.
5. Radio Taxi 919 oświadcza, że Środki techniczne i organizacyjne stosowane przez nią są i będą przez cały okres trwania Umowyodpowiednie i adekwatne dla zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

§4. Dalsze powierzenie przetwarzania danych

W celu realizacji niniejszej Umowy, Radio Taxi 919 może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego, do czego Administrator udziela jej ogólnej zgody na podstawie art. 28 ust. 2 Rozporządzenia. Radio Taxi 919 zobowiązuje się jednakże informować Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych Podmiotów przetwarzających, a Administrator ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Radio Taxi 919 jest uprawiona do powierzania dalszego przetwarzania Danych osobowych takim Dalszym podmiotom przetwarzającym jak jej kierowcy (taksówkarze).

§5. Prawo audytu

1. Administrator jest upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania przez Radio Taxi 919 Danych osobowych, w tym w szczególności zastosowanych przez nią Środków technicznych i organizacyjnych. Audyt taki może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione do tego przez Administratora na piśmie.

2. Administrator oświadcza, że w przypadku skorzystania przez niego z prawa do dokonania audytu, taki audyt nie może doprowadzić do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa Radio Taxi 919.

3. Przeprowadzenie audytu będzie uwarunkowane uprzednim pisemnym zawiadomieniem Radio Taxi 919 o zamiarze przeprowadzenia audytu ze wskazaniem daty i godziny planowanego audytu, skierowanym do Współpracownika, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem audytu. Audyt może być przeprowadzony wyłącznie w dni robocze pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem, w godz. 9.00 – 16.00. Audyt będzie prowadzony na koszt Administratora.

4. Koszt przeprowadzonego audytu ponosi Administrator.

5. Radio Taxi 919 otrzyma pisemną kopię raportu z przeprowadzonego audytu.

§6. Czas trwania Umowy i jej rozwiązanie

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej.

2. Z chwilą rozwiązania lub zakończenia obowiązywania Umowy, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania lub zakończenia, Radio Taxi 919 usunie lub zwróci Administratorowi, zależenie od jego decyzji wszelkiepowierzone przez Administratora Dane osobowe ze swoich zbiorów, archiwów, systemów itp. i dokona zniszczenia wszystkich innych nośników Danych osobowych (np. zebranych w formie papierowej), każdorazowo w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

§7. Postanowienia końcowe

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Radio Taxi 919.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

W imieniu Radio Taxi 919